Wzór zgody w kontekście korzystania z Serwisu w zakresie przeglądania i wyborów produktów
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci:
1) danych technicznych urządzeń, za pomocą których uzyskano dostęp do serwisu;
2) danych dotyczących połączenia internetowego i/lub sieciowego(w tym adres IP);
3) identyfikatora urządzenia mobilnego;
4) typu systemu operacyjnego;
5) typu przeglądarki lub innego oprogramowania, danych sprzętowych lub innych szczegółów technicznych dostarczanych przez przeglądarkę;
6) danych pomiarowych dotyczących czasu i sposobu korzystania ze strony internetowej, do której odnosi się niniejsza zgoda;
7) historia wyborów produktów; - przez X3D Sp. z o.o., z siedzibą w Bytowie(kod pocztowy: 77-100) przy ulicy Prostej 8 w celu umożliwienia korzystania ze Sklepu Internetowego x3dshop.com w zakresie jego przeglądania oraz wyboru produktów.
Wzór klauzuli informacyjnej w kontekście korzystania z Serwisu w zakresie przeglądania i wyborów produktów KLAUZULA INFORMACYJNA 1. Administratorem Państwa danych osobowych wymienionych w powyższej zgodzie jest X3D Sp. z o.o., z siedzibą w Bytowie(kod pocztowy: 77-100) przy ulicy Prostej 8(dane kontaktowe administratora – nr tel.: 530-815-541; e-mail: biuro_x3d@gmail.com).
2. Przedstawicielem administratora w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest Pan Tomasz Szmidt(dane kontaktowe – e-mail: daneosobowe_biurox3d@gmail.com).
3. Państwa dane osobowe, o których mowa w powyższej zgodzie, są przetwarzane w celu umożliwienia korzystania ze Sklepu Internetowego x3dshop.com w zakresie jego przeglądania oraz wyboru produktów. Podstawę tego przetwarzania stanowi przepis art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa dane osobowe, o których mowa w powyższej zgodzie będą przechowywane przez okres 3 lat od momentu wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.
5. Mają Państwo prawo żądać od Administratora:
  1) dostępu do swoich danych;
  2) sprostowania swoich danych;
  3) usunięcia swoich danych;
  4) ograniczenia przetwarzania swoich danych. Ponadto posiadają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych. Tego typu żądania prosimy kierować na adres e-mail podany w pkt. 2.
6. Powyższa zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać przez Państwa cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie powoduje wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych spowoduje uniemożliwienie korzystania ze Sklepu Internetowego x3dshop.com w zakresie jego przeglądania oraz wyboru produktów.
7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Państwa swoich danych osobowych ma charakter umowny i dobrowolny. Nie są Państwo zobowiązani do podania swoich danych osobowych, przy czym ich niepodanie spowoduje uniemożliwienie korzystania ze Sklepu Internetowego x3dshop.com w zakresie jego przeglądania oraz wyboru produktów.
Wzór zgody w kontekście korzystania z Serwisu w zakresie zarejestrowania i korzystania z Konta, w tym zawierania umów sprzedaży oferowanych w nim produktów ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Informacja wstępna dotycząca przetwarzania danych osobowych Rejestracja w sklepie internetowym x3dshop.com wymaga wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych w zakresie i celu niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez X3D Sp. z o.o. w ramach Sklepu. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu. Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci:
  1) nazwy użytkownika;
  2) adresu e-mail;
  3) numeru telefonu;
  4) imienia;
  5) nazwiska;
  6) adresu pocztowego;
  7) lokalizacji geograficznej;
  8) danych technicznych dotyczących urządzeń, za pomocą których uzyskano dostęp do Konta;
  9) danych dotyczących połączenia internetowego i/lub sieciowego (w tym adresu IP);
  10) identyfikatora urządzenia mobilnego;
  11) typu systemu operacyjnego;
  12) typu przeglądarki lub innego oprogramowania, danych sprzętowe lub innych szczegółów technicznych dostarczanych przez przeglądarkę;
  13) danych pomiarowych dotyczących czasu i sposobu korzystania z Konta, aktualnego statusu;
  14) historii zakupów i wybieranych linków; 15) preferencji i wyborów, na przykład subskrypcji;
  16) preferowanego języka i waluty;
  17) opublikowanych postów na forum lub w ramach innych usług oferowanych za pośrednictwem Konta;
  18) informacji dotyczących płatności, w tym imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, metody płatności, platformy płatniczej, rodzaju transakcji;
- przez X3D Sp. z o.o., z siedzibą w Bytowie(kod pocztowy: 77-100) przy ulicy Prostej 8 w celu umożliwienia korzystania ze Sklepu Internetowego sklepx3d.pl w zakresie zarejestrowania i korzystania z Konta, w tym zawierania umów sprzedaży oferowanych w nim produktów.
Wzór klauzuli informacyjnej w kontekście korzystania z Serwisu w zakresie zarejestrowania i korzystania z Konta, w tym zawierania umów sprzedaży oferowanych w nim produktów KLAUZULA INFORMACYJNA 1. Administratorem Państwa danych osobowych wymienionych w powyższej zgodzie jest X3D Sp. z o.o., z siedzibą w Bytowie(kod pocztowy: 77-100) przy ulicy Prostej 8(dane kontaktowe administratora – nr tel.: 530-815-541; e-mail: biuro_x3d@gmail.com).
2. Przedstawicielem administratora w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest Pan Tomasz Szmidt(dane kontaktowe - e-mail: daneosobowe_biurox3d@gmail.com).
3. Państwa dane osobowe, o których mowa w powyższej zgodzie, są przetwarzane w celu umożliwienia korzystania ze Sklepu Internetowego x3dshop.com w zakresie zarejestrowania i korzystania z Konta, w tym zawierania umów sprzedaży oferowanych w nim produktów. Podstawę tego przetwarzania stanowi przepis art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa dane osobowe, o których mowa w powyższej zgodzie będą przechowywane przez okres 3 lat od momentu wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.
5. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do realizacji zamówień, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, , podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, podatkowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
6. Mają Państwo prawo żądać od Administratora:
  1) dostępu do swoich danych;
  2) sprostowania swoich danych;
  3) usunięcia swoich danych;
  4) ograniczenia przetwarzania swoich danych. Ponadto posiadają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych. Tego typu żądania prosimy kierować na adres e-mail podany w pkt. 2.
7. Korzystając ze Sklepu Użytkownik wyraża zgodę na zapis plików cookies lub innych, tożsamych technologii (więcej informacji o cookies: ............…………......…..). Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie informacji o cookies na dole strony.
8. Powyższa zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać przez Państwa cofnięta w dowolnym momencie. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub skorzystania z innych uprawnień, o których mowa powyżej należy wysłać wiadomość na adres daneosobowe_biurox3d@gmail.com ze stosownym żądaniem. Cofnięcie zgody nie powoduje wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych spowoduje uniemożliwienie korzystania ze Sklepu Internetowego sklepx3d.pl w zakresie zarejestrowania i korzystania z Konta, w tym zawierania umów sprzedaży oferowanych w nim produktów.
9. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie przez Państwa swoich danych osobowych ma charakter umowny i dobrowolny. Nie są Państwo zobowiązani do podania swoich danych osobowych, przy czym ich niepodanie spowoduje uniemożliwienie korzystania z Serwisu w zakresie zarejestrowania i korzystania z Konta, w tym zawierania umów sprzedaży oferowanych w nim produktów.