Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji zamówień

Kto jest administratorem twoich danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest X3D Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytowie (77-100) przy ulicy Zaułek Drozdowy 2. Administratora reprezentuje przedstawiciel – Pan Dominik Chylewski, z którym można się skontaktować w następujący sposób:

 • e-mail: [email protected]

 • telefonicznie: +48 530 815 830

 • adres pocztowy: X3D Sp. z o.o., Bytów, ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów

Skąd posiadamy Twoje dane osobowe?

Dane w celu realizacji umowy zakupu/sprzedaży otrzymaliśmy od Pani/Pana w drodze:

 • wypełnienia formularza elektronicznego w ramach czynności zawarcia umowy zakupu/sprzedaży z Administratorem;

 • zamówienia dokonanego na pośrednictwem maila;

 • zamówienia dokonanego telefonicznie;

 • korespondencji pocztowej (kancelaria);

Pani/pana dane osobowe przekazywane są Administratorowi dobrowolnie, w celu:

 • rejestracji konta użytkownika na stronie x3dshop.com;

 • wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach statystycznych.

Jaki jest cel i czas przetwarzania twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, czyli:

 • realizacji między Panią/Panem a Administratorem umowy zakupu/sprzedaży (w tym w celach podatkowych),

 • kontaktowania się z Panią/Panem w celach związanych ze świadczonymi przez nas usługami. Dodatkowo:

Dodatkowo:

 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, jeżeli dane będą konieczne do rozliczeń z organami podatkowymi i nie zachodzi inna, szczególna podstawa przetwarzania.

 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania zasadności ich przetwarzania, w tym zwłaszcza dla realizacji innych celów niż związane z realizacją umowy zakupu/sprzedaży, niemających charakteru podatkowego.

 • Przetwarzamy również Pani/Pana dane osobowe w celu obsługi zgłoszeń, co do prawidłowości ich przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo kontaktu z Administratorem w sprawie stwierdzenia terminu przetwarzania Pani/Pana danych, zaś Administrator ma obowiązek udzielić tej informacji w formie przez siebie wybranej albo w formie przez Panią/Pana wskazanej, np. poprzez wiadomość e-mail lub korespondencję pocztową.

Jaki zakres danych osobowych muszę podać?

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym:

 • podanie przez Panią/Pana, poniżej wskazanych w lit. a-f, danych osobowych tj.:

  • imię i nazwisko;

  • adres do wysyłki/zamieszkania;

  • adres e-mail;

  • numer telefonu;

  • historia zamówień i płatności

  • jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Pani/Pana podania innych danych niezbędnych, np. ze względów rachunkowych lub podatkowych;

 • jest konieczne, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zakupu/sprzedaży, a tym samym świadczyć dla Pani/Pana usługi lub sprzedawać produkty, będąc tym samym warunkiem zawarcia umowy, o której mowa wyżej, zaś ich niepodanie może skutkować nie zawarciem tej umowy;

 • podanie danych osobowych jest niezbędne w celu skorzystania z usługi prowadzenia konta użytkownika na stronie www.x3dshop.com. Wówczas musi Pani/Pan zaakceptować regulamin użytkowania takiego konta użytkownika, który jest dostępny pod linkiem: https://x3dshop.com/terms , gdzie akceptujesz przetwarzanie przez nas następujących danych:

  • Imię i nazwisko;

  • adres do wysyłki/zamieszkania;

  • adres e-mail;

  • numer telefonu;

  • historia zakupów/zamówień i płatności;

 • przy czym niepodanie wyżej wymienionych danych będzie skutkowało brakiem możliwości skorzystania z usługi prowadzenia konta użytkownika na stronie www.x3dshop.com

 • podanie danych osobowych, wskazanych w lit. a-d, poprzez ich udostępnienie jest niezbędne w celu umożliwienia wsparcia prowadzenia przez Administratora działań statystycznych:

  • adres IP;

  • lokalizacja;

  • indywidualny identyfikator użytkownika (ID);

  • informacje dotyczące aktywności użytkownika na stronie;

 • zaś ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości wsparcia działań statystycznych, prowadzonych przez Administratora.

Jakie masz uprawnienia wobec nas w zakresie przetwarzanych swoich danych osobowych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Pani/Pana danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych:

 • zauważysz, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne.

 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych:

 • Pani/Pana dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

 • cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych,

 • cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych,

 • Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.

 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych:

 • gdy zauważysz, że dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych

 • Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Pani/Pan nie będzie chciał/a, aby zostały usunięte; Pani/Pana dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń

 • lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych:

  • przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy zawartej z Panią/Panem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Powyższe oznacza, ze Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”).

Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danychś

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, zwłaszcza gdy:

 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś, w tym w szczególnie w przypadku naruszenia przez powyżej wskazane przetwarzanie wyrażonej/-ych przez Panią/Pana zgód na przetwarzanie danych osobowych lub niezgodność tego przetwarzania z informacjami, przekazanymi przez w klauzuli informacyjnej, stanowiącej realizację przez nas obowiązku informacyjnego, wynikającego z RODO;

 • W przypadku naruszenia przetwarzania w związku wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na przetwarzanie danych osobowych lub niezgodność tego przetwarzania z informacjami, przekazanymi w klauzuli informacyjnej, stanowiącej realizację przez nas obowiązku informacyjnego, wynikającego z RODO;

 • w sytuacji naruszenia przez Administratora powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Administrator, w celu zapewnienia najwyższej jakości usług, korzysta z usług innych podmiotów, którym powierza niezbędne dane osobowe. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Współpracę z podmiotem przetwarzającym w każdym przypadku reguluje stosowna umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, która dokładnie określa zbiór przetwarzanych danych, cel, charakter i zasady ich przetwarzania i której tekst jest udostępniany do wglądu osobie, której dane są przez nas przetwarzane po uprzednim kontakcie z Administratorem albo regulacje wewnętrzne podmiotu przetwarzającego, jeżeli to przetwarzanie powierzonych przez nas danych jest wykonywane przez podmiot, o którym mowa w pkt. 2, wskazanym niżej, przy czym przetwarzanie to odbywa się za pośrednictwem podmiotów, wskazanych w pkt. 1, znajdującym się poniżej, w tym zgodnie z zawartymi z tymi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych. Ponadto informujemy, iż przekazywanie Pani/Pana danych osobowych, o którym mowa wyżej, będzie odbywać się z zgodnie z zawartymi z tymi podmiotami umowami przetwarzania danych osobowych, o których mowa wyżej oraz zgodnie z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych, z informacjami, zawartymi w niniejszej klauzuli, stanowiącej realizację przez nas obowiązku informacyjnego, wynikającego z RODO oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych, w tym zwłaszcza RODO i polskiej, krajowej, obecnie obowiązującej ustawie o ochronie danych osobowych, a także w sposób adekwatny do interesów Administratora, uzasadnionych w sposób prawny, czyli zgodnie z przytoczonymi wyżej aktami prawnymi oraz w sposób umowny, czyli zgodnie z umowami powierzenia przetwarzania danych z podmiotami wymienionymi niżej, a także zgodnie z Pani/Pana zgodą na przetwarzanie danych osobowych i informacjami, wskazanymi w niniejszej klauzurze, o której mowa wyżej.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:

Podmioty, mające siedzibę lub miejsce zarządu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, tj.:

 • Baselinker Sp. z o.o.
  ul. Plac Solny 15
  50-062 Wrocław
  NIP 8971868567;

 • Iluo Sp. z o.o.
  Ul. Aleja Kalin 55
  05-500 Piaseczno
  NIP: 1231200030;

 • InPost Sp. z o.o.
  Kraków 30-552
  ul. Wielicka 28
  NIP: 6793108059
  REGON: 360781085;

 • Spektrum Dawid Chyliński
  ul. Rybacka 14,
  86-300 Grudziądz;

 • Pomorska Akademia Edukacji i Biznesu Sp. z o.o.
  Wygoda 3
  77-127 Nakla

 • dHosting.pl Sp. z o.o.
  Warszawa 00-807
  przy Al. Jerozolimskich 98;

 • Hetzner Online GmbH
  Industriestr. 25
  91710 Gunzenhausen
  Germany;
  – przy czym przekazywanie Pani/Pana danych osobowych, o którym mowa w niniejszym punkcie, będzie odbywać się za pośrednictwem podmiotów, wskazanych w pkt. 1 i z uwzględnieniem zobowiązania, przekazanego przez nas we wstępnie do niniejszego wyliczenia, tj.: pod nagłówkiem „Komu udostępniamy Twoje dane osobowe”.

Po wtóre przekazujemy Pani/Panu linki do stron, zawierających wewnętrzne regulacje w zakresie ochrony danych osobowych lub formalne poświadczenia zgodności zasad przetwarzania stosowanych przez te podmioty z zasadami lub przepisami prawa Unii Europejskiej lub formalne poświadczenie zgodności z przepisami prawnymi państwa, w którym dany podmiot ma siedzibę lub miejsce zarządu i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, w odniesieniu do podmiotów, o których mowa we wstępie do powyższego wyliczenia, tj.: pod nagłówkiem „Komu udostępniamy Twoje dane osobowe”, tj.:

 • w odniesieniu do podmiotu, wymienionego w pkt. 2 lit. a powyższego wyliczenia:

  • https://www.microsoft.com/pl-pl/trust-center/privacy/gdpr-overview - link zawiera wewnętrzne regulacje przywołanego podmiotu w zakresie przetwarzania danych osobowych;

 • w odniesieniu do podmiotu, wymienionego w pkt. 2 lit. b powyższego wyliczenia:

  • https://support.google.com/analytics/answer/7686480?hl=pl - link zawiera wewnętrzne regulacje przywołanego podmiotu w zakresie przetwarzania danych osobowych;
  • https://cloud.google.com/privacy/gdpr - link zawiera poświadczenie zgodności zasad przetwarzania danych osobowych z zasadami Unii Europejskiej stosowanych przez przywołany podmiot;
 • w odniesieniu do podmiotu, wymienionego w pkt. 2 lit. c powyższego wyliczenia:

  • https://www.cloudflare.com/privacypolicy/ - link zawiera wewnętrzne regulacje przywołanego podmiotu w zakresie przetwarzania danych osobowych;

  • https://www.cloudflare.com/cloudflare-customer-scc/ - link zawiera poświadczenie zgodności zasad przetwarzania danych osobowych z zasadami Unii Europejskiej stosowanych przez przywołany podmiot;

  • https://www.cloudflare.com/gdpr/introduction/ - link zawiera poświadczenie zgodności zasad przetwarzanych danych osobowych z przepisami RODO stosowanych przez przywołany podmiot;

 • W odniesieniu do podmiotu, wymienionego w pkt. 2 lit. e - https://www.hetzner.com/legal/privacy-policy/ - link zawiera wewnętrzne regulacje przywołanego podmiotu w zakresie przetwarzania danych osobowych;

 • w odniesieniu do podmiotu, wymienionego w pkt. 2 lit. d:

  • https://sentry.io/legal/dpa/ - link zawiera wewnętrzne regulacje przywołanego podmiotu w zakresie przetwarzania danych osobowych;

  • https://www.privacyshield.gov/Program-Overview – link zawiera poświadczenie zgodności z przepisami prawnymi państwa, w którym przywołany podmiot ma siedzibę lub miejsce zarządu i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych przez ten podmiot.

Informujemy także, że podmioty wymienione w pkt. 1 powyższego wyliczenia mają, na podstawie zawartych z nimi przez Administratora umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i pod warunkiem przewidywania przez te umowy możliwości o której mowa w dalszej części niniejszego zdania, uprawnienie do przekazywania danych osobowych, których te umowy dotyczą, innym podmiotom, mającym w związku z tym przekazywaniem i na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO i polskiej, krajowej obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych, status podmiotów podprzetwarzających. Przekazywanie danych osobowych podmiotom podprzetwarzającym, o którym mowa wyżej, odbywa się zgodnie z umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przepisami aktów prawnych tamże wymienionych. W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom podprzetwarzającym, o którym mowa wyżej, w tym zwłaszcza informacji o szczegółowych danych podmiotów podprzetwarzających, ma Pani/Pan prawo kontaktu z Administratorem w tej sprawie, zaś Administrator ma obowiązek udzielić powyższych informacji w formie przez siebie wybranej albo w formie przez Panią/Pana wskazanej, np. poprzez wiadomość e-mail lub korespondencję pocztową.

Współadministratorzy Pani/Pana danych osobowych

Informujemy, iż Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie obsługi płatności poprzez platformy płatnicze (o których mowa w §6 regulaminu sklepu internetowego x3dshop.com, znajdującego się pod adresem: https://x3dshop.com/terms) są firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach oraz PayPro S.A, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, za sprzedawane przez nas bądź świadczone przez nas dla Pani/Pana odpowiednio towary lub usługi, na podstawie zawartej z Panią/Panem umowy sprzedaży tychże towarów lub usług, o której mowa we wstępie do niniejszej klauzuli, zgodnie z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych oraz zgodnie z informacjami zawartymi w przedłożonej Pani/Panu klauzuli informacyjnej, stanowiącej dla Administratora sposób realizacji obowiązku informacyjnego, wynikającego z RODO oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych, w tym zwłaszcza RODO i polskiej, krajowej, obecnie obowiązującej ustawie o ochronie danych osobowych, a także w sposób adekwatny do interesów Administratora, uzasadnionych w sposób prawny, czyli zgodnie z przytoczonymi wyżej aktami prawnymi oraz w sposób umowny, czyli z Pani/Pana zgodą na przetwarzanie danych osobowych i informacjami, wskazanymi w niniejszej klauzurze, o której mowa wyżej. Posiadanie przez wskazane firmy, statusu Współadministratora Pani/Pana danych osobowych potwierdza: a) w przypadku PayPro S.A. pismo nadane na adres poczty e-mail Administratora w dniu 24.05.2021r. o godz. 14:15 i przyjęte do wiadomości przez Administratora, którego treść jest udostępniana Pani/Panu do wglądu w postaci pisemnej lub elektronicznej po uprzednim kontakcie w tej sprawie Administratorem, b) w przypadku ING Bank Śląski S.A. świadczy o tym zawarta pomiędzy właścicielem sklepu a współadministratorem umowy w zakresie obsługi i rozliczania transakcji internetowych.

Ponadto informujemy, iż kolejnym Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Meta Platforms Ireland Limited, z siedzibą przy ul. 4 Grand Canal Square , Dublin 662881 , Irlandia, w zakresie Pani/Pana danych osobowych niezbędnych do realizacji obowiązków związanych z jedną z metod zakładania konta użytkownika w naszym serwisie, o których mowa w §4 regulaminu sklepu internetowego x3dshop.com, znajdującego się pod adresem: https://x3dshop.com/terms oraz zgodnie z informacjami zawartymi w przedłożonej Pani/Panu klauzuli informacyjnej, stanowiącej dla Administratora sposób realizacji obowiązku informacyjnego, wynikającego z RODO oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych, w tym zwłaszcza RODO i polskiej, krajowej, obecnie obowiązującej ustawie o ochronie danych osobowych, a także w sposób adekwatny do interesów Administratora, uzasadnionych w sposób prawny, czyli zgodnie z przytoczonymi wyżej aktami prawnymi oraz w sposób umowny, czyli z Pani/Pana zgodą na przetwarzanie danych osobowych i informacjami, wskazanymi w niniejszej klauzurze, o której mowa wyżej. Posiadanie przez firmę Meta Platforms Ireland Limited, z siedzibą przy ul. 4 Grand Canal Square , Dublin 662881 , Irlandia,, statusu Współadministratora Pani/Pana danych osobowych potwierdza w/w podmiot za pośrednictwem polityki prywatności oraz informacji znajdujących się pod adresami:

 • https://www.facebook.com/business/news/facebooks-commitment-to-data-protection-and-privacy-in-compliance-with-the-gdpr

 • https://www.facebook.com/business/gdpr

których treść jest udostępniana Pani/Panu do wglądu w postaci pisemnej lub elektronicznej po uprzednim kontakcie w tej sprawie z Administratorem.

Informujemy także, że Regulamin sklepu internetowego x3dshop.com, znajdujący się pod adresem: https://x3dshop.com/terms, jest udostępniany przez Administratora zarówno w wersji elektronicznej jak i pisemnej po uprzednim kontakcie z Administratorem z Pani/Pana strony w tej sprawie. Informujemy także, iż Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych Google Inc., z siedzibą w Mountain View w Stanach Zjednoczonych w zakresie Pani/Pana danych osobowych niezbędnych do realizacji obowiązków związanych z jedną z metod zakładania konta użytkownika w naszym serwisie, o których mowa w §4 regulaminu sklepu internetowego x3dshop.com, znajdującego się pod adresem: https://x3dshop.com/terms oraz zgodnie z informacjami zawartymi w przedłożonej Pani/Panu klauzuli informacyjnej, stanowiącej dla Administratora sposób realizacji obowiązku informacyjnego, wynikającego z RODO oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych, w tym zwłaszcza RODO i polskiej, krajowej, obecnie obowiązującej ustawie o ochronie danych osobowych, a także w sposób adekwatny do interesów Administratora, uzasadnionych w sposób prawny, czyli zgodnie z przytoczonymi wyżej aktami prawnymi oraz w sposób umowny, czyli z Pani/Pana zgodą na przetwarzanie danych osobowych i informacjami, wskazanymi w niniejszej klauzurze, o której mowa wyżej.