Regulamin sklepu internetowego X3DSHOP.COM

Określający zasady prowadzenia konta użytkownika oraz zawierania umów sprzedaży poprzez sklep internetowy X3DSHOP.COM, dalej zwanym „sklepem”, zawierający również najważniejsze informacje o właścicielu sklepu, a także o prawach kupujących.

§ 1 Definicje
 • Dzień roboczy – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 • Konsument – konsument w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 • Regulamin sklepu internetowego – niniejszy regulamin, zwany dalej „regulaminem” lub „regulaminem sklepu”.

 • Właściciel sklepu – Właścicielem sklepu jest X3D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytowie 77-100, przy ul. Zaułek Drozdowy 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejestrowyw Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000792859, NIP 8421781039, REGON 383791980, BDO 000141918 kapitał zakładowy 5000 zł opłacony w całości.

 • Sklep – funkcjonalność (usługa) serwisu internetowego X3DSHOP.COM prowadzona przez właściciela sklepu pod adresem URL https://x3dshop.com, dzięki której użytkownik może przeglądać produkty i/lub złożyć zamówienie i tym samym dokonać zakupu produktów oferowanych przez właściciela sklepu – wówczas użytkownik uzyskuje status kupującego, ponieważ dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży drogą elektroniczną, dalej zwaną „umową sprzedaży”).

 • Użytkownik sklepu - zwany dalej „użytkownikiem” lub „użytkownikiem sklepu”, każdy podmiot (osoba fizyczna lub prawna) korzystający ze sklepu. Kupujący (lub konsument) – każdy użytkownik, który zawarł umowę sprzedaży z właścicielem sklepu poprzez prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza zamówienia w sklepie. Konto użytkownika sklepu – zwane dalej „kontem” lub „kontem użytkownika”, uregulowana niniejszym regulaminem nieodpłatna funkcja sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której każdy użytkownik może dobrowolnie uzyskać dodatkowe funkcje, ułatwiające zawarcie umowy sprzedaży z właścicielem sklepu.

 • Przycisk wyboru – (z ang. „checkbox”), zwany dalej „checkbox”, dwustanowy przycisk: (1. zaznaczony, 2. niezaznaczony), który standardowo zawsze jest niezaznaczony, a jego zaznaczenie stanowi formę oświadczenia elektronicznego składanego przez użytkownika o zapoznaniu się z treścią znajdującą się zaraz za ww. przyciskiem. Zaznaczenie z reguły jest niezbędne do realizacji umowy. Zasady jego występowania w sklepie określa niniejszy regulamin.

 • Formularz zakładania konta użytkownika sklepu – zwany dalej „formularzem konta”, jest niezbędny do wypełnienia w celu założenia konta przez użytkownika oraz jego utrzymywania przez właściciela sklepu. Zasady jego wypełniania oraz warunki usługi prowadzenia konta określa dalej niniejszy regulamin.

 • Formularz zamówienia – jest to formularz do wypełnienia w oknie koszyka, poniżej listy dobranych produktów, możliwy do wypełnienia przez każdego użytkownika. Jego prawidłowe wypełnienie i przesłanie nadaje użytkownikowi status kupującego i tym samym powoduje zawarcie umowy sprzedaży z właścicielem sklepu.

 • Umowa sprzedaży – zawierana pomiędzy właścicielem sklepu a użytkownikiem, który dobrał pożądane produkty do koszyka oraz wypełnił i prawidłowo przesłał formularz zamówienia, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym regulaminie sklepu. Użytkownik sklepu po zwarciu umowy sprzedaży staje się kupującym.

 • Produkty – towary handlowe zaprezentowany w sklepie w związku z prowadzeniem sprzedaży produktów przez właściciela sklepu.

 • Kurierzy – są to zleceniobiorcy, którzy zawarli umowy z właścicielem sklepu w zakresie świadczenia usług pocztowych i transportu zamówień złożonych przez kupujących zgodnie z wybranymi metodami dostaw, dostępnymi w koszyku.

 • Koszyk w sklepie – nieodpłatnie świadczona usługa przez właściciela sklepu, oparta o technologię plików cookies, zwana dalej „koszykiem”, która umożliwia zapamiętanie przez przeglądarkę internetową, z której korzysta użytkownik sklepu, wybranych przez niego produktów, aby następnie mógł w łatwy sposób wypełnić formularz zamówienia i dokończyć składanie zamówienia.

 • Pliki cookies – technologia pozwalająca na pozyskiwanie danych, które udostępniają użytkownicy do sklepu samodzielnie i dobrowolnie w celu usprawnienia jej funkcjonowania. Dokładne zasady wykorzystywania tej technologii zawarte są pod adresem URL: https://x3dshop.com/cookies

 • Platforma płatnicza – lub system obsługi płatności, jest to podmiot świadczący obsługę płatności kupującego online.

 • Administrator Danych Osobowych – podmiot odpowiedzialny za prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami przetwarzanie wskazanego zakresu danych osobowych.

§ 2 Kontakt z właścicielem sklepu
 1. 1. Adres pocztowy: Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów

 2. 2. Adres e-mail: [email protected]

 3. 3. Kontakt telefoniczny: 530 815 830

 4. 4. Numery rachunków bankowych właściciela sklepu:

  1. ING Bank Śląski

  2. (Bank Śląski S.A., Bank Śląski w Katowicach S.A.)

  3. PLN 76 1050 1764 1000 0090 8064 6509

  4. EUR 54 1050 1764 1000 0090 8064 6517

  5. USD 85 1050 1764 1000 0090 8087 6916

  6. SWIFT: INGBPLPW

§ 3 Wymogi korzystania ze sklepu
 1. 1. Dla prawidłowego wyświetlania sklepu przez użytkownika niezbędne są następujące wymogi techniczne:

  • urządzenie z dostępem do Internetu;

  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

  • zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych oraz politykę plików cookies.

 2. 2. Dla złożenia zamówienia w sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne są: aktywna skrzynka e-mail oraz podanie podstawowych informacji dot. adresu dostawy, takich jak imię, nazwisko, numer telefonu, adres dostawy/zamieszkania.

§ 4 Konto użytkownika sklepu
 1. 1. Konto jest dobrowolną i nieodpłatną funkcją, a jego założenie jest zależne od woli użytkownika sklepu.

 2. 2. Poprzez założenie konta użytkownik otrzymuje dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień założonym w sklepie, dodawanie i zapisywanie więcej niż jednego zbioru danych niezbędnych do realizacji i dostawy zamówienia, samodzielna edycja podanych danych. 

 3. 3. Dzięki założeniu konta użytkownik sklepu nie musi za każdym razem uzupełniać danych niezbędnych do dostawy, kiedy składa kolejne zamówienia, ponieważ są one zapisane wcześniej w trybie pkt. 2 niniejszego paragrafu.

 4. 4. W celu założenia konta należy wypełnić stosowny formularz konta znajdujący się pod następującym adresem URL: https://x3dshop.com/register, zaznaczyć checkbox o zapoznaniu się z warunkami usługi prowadzenia konta użytkownika w sklepie, a następnie kliknąć przycisk „Zarejestruj się”.

 5. 5. Bez zaznaczenia checkbox wskazanego w pkt. 4 niniejszego paragrafu nie ma możliwości założenia konta. Jego zaznaczenie jest równoznaczne ze znajomością regulaminu i polityki prywatności, z zastrzeżeniem pkt. 13 i 14 niniejszego paragrafu.

 6. 6. Po wypełnieniu i przesłania formularza konta użytkownik sklepu otrzyma stosowne powiadomienie na wskazany adres mail, potwierdzające rejestracje konta.

 7. 7. Z chwilą założenia konta (otrzymanie powiadomienia na wskazany adres mail) zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy użytkownikiem a właścicielem sklepu umowa o świadczenie usługi w postaci prowadzenia konta użytkownika na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.

 8. 8. Użytkownik może, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie zrezygnować z konta.

 9. 9. W celu założenia konta niezbędne jest podanie następujących danych osobowych: adres mail, imię, nazwisko, numer telefonu, adres dostawy/zamieszkania. Ich przetwarzanie jest zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym regulaminem i jest regulowane polityką prywatności właściciela sklepu, dostępną pod adresem: https://x3dshop.com/privacy.

 10. 10.W celu rezygnacji z prowadzenia konta należy kliknąć przycisk „USUŃ KONTO” w zakładce „TWOJE KONTO”, znajdujące się pod adresem: https://x3dshop.com/account lub wysłać stosowny wniosek do właściciela sklepu na następujący adres e-mail: [email protected]. Skutkiem będzie usunięcie konta w terminie nie późniejszym niż 3 dni od złożenia rezygnacji, a tym samym: rozwiązanie umowy o świadczenie usługi w postaci prowadzenia konta. Wzór wniosku o usunięcie konta jest dostępny jako załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 11. 11. Na skutek rezygnacji z usługi w postaci prowadzenia konta w trybie pkt. 10 niniejszego paragrafu usunięte zostaną również wszystkie informacje o danych osobowych użytkownika, podane przez niego w trakcie zakładania konta oraz podczas jego prowadzenia, w sposób zgodny z polityką ochrony danych osobowych znajdującej się pod adresem: https://x3dshop.com/privacy.

 12. 12. Reklamacje dotyczące funkcjonowania konta należy kierować na adres: [email protected]. Rozpatrzenie nastąpi w terminie do 10 dni roboczych.

 13. 13. Nasz serwis przewiduje możliwość korzystania z konta użytkownika bez konieczności ręcznego wpisywania danych określonych w pkt. 9 niniejszego paragrafu, w momencie logowania za pośrednictwem platformy Google lub Facebook. Wówczas dane te są pobierane automatycznie z bazy podmiotu który użytkowni wybrał do logowania w naszym serwisie, która w takiej sytuacji ma status odrębnego Administratora Danych Osobowych (zgodnie z zapisami https://x3dshop.com/privacy), ale który podaje właścicielowi sklepu dane pożądane przez serwis w celu rejestracji konta użytkownika.

 14. 14. Zakładając konto użytkownika poprzez Facebook lub Google, zgodnie z pkt. 13 niniejszego paragrafu, jednocześnie potwierdzasz zapoznanie się z całą treścią niniejszego regulaminu sklepu, akceptujesz bez uwag jego treść oraz zobowiązujesz się do jego przestrzegania w ramach korzystania z usług zapewnianych przez właściciela sklepu https://x3dshop.com

§ 5 Zawieranie umowy sprzedaży w sklepie

1. Zasady ogólne:

 • a) W ramach niniejszego regulaminu stosuje się słowo „zakupy” lub „dokonywanie zakupów” rozumiane jako prawidłowe zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy użytkownikiem a właścicielem sklepu.

 • b) Zawrzeć umowę sprzedaży może każdy użytkownik sklepu, niezależnie od tego czy posiada konto użytkownika.

 • c) Użytkownik sklepu, który prawidłowo zawarł umowę sprzedaży w sklepie nazywany jest również „kupujący” w ramach niniejszego regulaminu.

 • d) Ceny produktów widoczne w sklepie są całkowitymi cenami i uwzględniają podatek VAT.

 • e) Serwis dostosuje wartość podatku VAT dla produktów w zależności od wybranego kraju dostawy i rodzaju nabywcy.

 • f) Wartość podatku VAT jest bezpośrednio uzależniona od kraju dostawy i/lub rodzaju nabywcy, do którego ma zostać dostarczone zamówienie. Ostateczna wartość tego podatku jest widoczna w momencie wskazania adresu dostawy w trakcie wypełniania formularza zamówienia, przed zawarciem umowy sprzedaży.

 • g) Właściciel sklepu zwraca uwagę, że na całkowitą cenę za realizację zamówienia składają się wskazane czynniki: widoczna w sklepie i koszyku cena za produkt oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy produkty. Właściciel zastrzega, że w skład ceny mogą wchodzić inne opłaty, takie jak prowizje pośredników płatności, ale każdorazowo w sposób czytelny o takiej opłacie będzie informował.

 • h) Kupujący ma prawo anulować zamówienie aż do momentu przyjęcia tego zamówienia przez właściciela sklepu.

 • i) Kupujący ma prawo do zmiany danych dostawy oraz danych dotyczących dokumentu sprzedaży aż do momentu przyjęcia tego zamówienia przez właściciela sklepu.

 • j) Kupujący o przyjęciu zamówienia, o którym mowa w lit. h) i i) niniejszego punktu zostanie poinformowany w formie wiadomości mail na adres podany przy składaniu zamówienia.

 • k) Właściciel sklepu zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za nadużycia spowodowane udostępnianiem osobom trzecim przez użytkownika sklepu swoich danych do Konta Użytkownika lub adresu mail.

2. Sposób wypełniana formularza zamówienia:

 1. a. Pożądany produkt należy dodać do koszyka w sklepie.

 2. b. Następnie użytkownik sklepu w oknie koszyka, w momencie wypełniania formularza zamówienia, wybiera z dostępnych: sposób dostawy oraz metodę płatności za zamówienie (z zastrzeżeniem pkt. 7 niniejszego paragrafu), a także podaje informacje niezbędne do prawidłowej realizacji złożonego zamówienia takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres mail, adres dostawy.

 3. c. Przesłanie zamówienia do właściciela sklepu następuje poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” w koszyku, z zastrzeżeniem pkt. d) niniejszego paragrafu.

 4. d. Kliknięcie opcji „Zamawiam i płacę” w koszyku jest możliwe jedynie po prawidłowym wypełnieniu formularza zamówienia oraz naciśnięciu przycisku „checkbox”.

 5. e. Użytkownik potwierdza znajomość treści regulaminu oraz polityki prywatności poprzez kliknięcie przycisku „checkbox” znajdującego się w koszyku pod przyciskiem „Zamawiam i płacę”.

 6. f. Przesłanie zamówienia zgodnie z pkt. c - e niniejszego paragrafu jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy użytkownikiem a właścicielem sklepu.

 7. g. Właściciel sklepu przekaże kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży w postaci przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji na adres mail wskazany przez kupującego, niezwłocznie po zawarciu umowy.

§ 6 Płatności
 1. 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru kupującego:

  • a. zwykłym przelewem na rachunek bankowy właściciela sklepu;

  • b.  za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia produktów do kupującego;

  • c. przy pomocy systemu obsługi płatności imoje (platforma płatnicza), obsługiwanego przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedziba w Katowicach

 2. 2. W przypadku wybrania metody płatności, o której mowa w pkt. 1, lit. c) niniejszego paragrafu – Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówienie: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje

 3. 3. W przypadku wybrania przez kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia. W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie – zamówienie zostanie anulowane.

 4. 4. Właściciel sklepu informuje, że w przypadku metod płatności wskazanych w pkt. 1, lit. a) i c) niniejszego paragrafu, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

 5. Koszty dostawy są zależne od metody dostawy. Obecnie oferujemy następujące metody dostaw:

  • a. Przesyłka kurierska InPost – 19,90 brutto

  • b. Przesykła kurierska InPost Pobranie – 19,90 brutto

  • c. Przesyłka paczkomatowa InPost – 18,90 brutto

 6. 6. Ust. 5 obowiązuje z zastrzeżeniem, że jeżeli wartość koszyka kupującego będzie większa lub równa kwocie 199,00 brutto to właściciel sklepu gwarantuje darmowa przesyłkę i tym samym nie naliczy kosztów dostawy dla takiego zamówienia.
§ 7 Realizacja zamówienia
 1. 1. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia, które złożył kupujący. W związku z tym ostateczne przystąpienie do realizacji umowy przez właściciela sklepu następuje w momencie przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku braku akceptacji zamówienia ze strony właściciela sklepu – kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, a wszystkie należności i zobowiązania zostaną rozliczone w trybie § 8 pkt. 7 regulaminu w ciągu 3 dni roboczych.

 2. 2. Właściciel sklepu po przyjęciu zamówienia do realizacji jest obowiązany do dostarczenia produktów bez wad. W przypadku odkrycia wady produktu lub innych istotnych przyczyn uniemożliwiających realizację umowy w momencie po dokonaniu zamówienia przez kupującego stosuje się pkt. 1 niniejszego paragrafu oraz inne przepisy niniejszego regulaminu dotyczące polityki zwrotów oraz prawa do odstąpienia od umowy.

 3. 3. Termin realizacji zamówienia dzieli się na:

  1. a. Od złożenia zamówienia przez kupującego do przyjęcia tego zamówienia do realizacji przez właściciela sklepu. Zamówienia składane do godz. 13:00 są przyjmowane do realizacji w tym samym dniu.

  2. b. Od przyjęcia do realizacji, tj. rozpoczęcia kompletowania zamówienia przez właściciela sklepu do momentu jego przekazania kurierowi. Zamówienia złożone do godz. 13:00 są przekazywane kurierowi tego samego dnia

  3. c. Czas transportu przez kuriera zamówienia do kupującego.

 4. 3.1. W przypadku dot. lit. b. określa się czas transportu produktów przez kuriera od 1 do 3 dni roboczych, przy czym jest to termin szacowany, na który właściciel sklepu nie ma ostatecznego wpływu. Jednak w przypadku zamówień złożonych do godz. 13:00 ponad 95% zamówień jest dostarczanych następnego dnia.

 5. 3.2. Informacje o terminie realizacji umowy sprzedaży właściciel sklepu podaje do informacji kupującego przed dokonaniem zakupu.

 6. 3.1. W przypadku dot. lit. b. określa się czas transportu produktów przez kuriera od 1 do 3 dni roboczych, przy czym jest to termin szacowany, na który właściciel sklepu nie ma ostatecznego wpływu.

 7. 3.2 Informacje o terminie realizacji umowy sprzedaży właściciel sklepu podaje do informacji kupującego przed dokonaniem zakupu.

 8. 4. W przypadku, gdy kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, właściciel sklepu przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

 9. 5. W przypadku, gdy kupujący wybrał płatność za zamówienie za pośrednictwem platformy płatniczej, właściciel sklepu przystąpi do realizacji zamówienia po uznaniu środków na rachunku pośrednika współpracującego z właścicielem w związku z obsługą płatności.

 10. 6. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia kupujący zakupił produkty o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla produktu o najdłuższym terminie dostawy, z zastrzeżeniem pkt. 7.

 11. 7. Kupujący może poprosić właściciela sklepu o realizacje zamówienia w kilku dostawach. W tym celu powinien skontaktować się za pośrednictwem mail lub kontaktu telefonicznego.

 12. 8. Kupujący może poprosić właściciela sklepu o realizacje zamówienia w kilku dostawach. W tym celu powinien skontaktować się za pośrednictwem mail lub kontaktu telefonicznego.

 13. 9. Produkty zakupione w sklepie dostarczane są wyłącznie za pośrednictwem kurierów i firm kurierskich.

 14. 10. Właściciel sklepu oświadcza, że nie jest pośrednikiem w ramach dostawy towaru, nie posiada żadnej umowy pośrednictwa i w związku z tym nie rozlicza się na zasadach znanych powszechnie jako „dropshipping”.

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy
 1. 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej z właścicielem sklepu dotyczącej złożonego przez konsumenta zamówienia, z zastrzeżeniem § 9 regulaminu, w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia:

  1. a.W którym konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.

  2. b. W którym konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

 3. Aby konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować właściciela sklepu, korzystając z danych podanych w § 2 regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną). Adres mail do kierowania odstąpienia od umowy i reklamacji jest następujący: [email protected]

 4. 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Jeżeli konsument nie skorzysta z wzoru formularza udostępnionego przez właściciela sklepu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, winien jest przekazać to odstąpienie w takiej formie, aby zawierało ono wszystkie informacje wskazane w tym załączniku, w szczególności: imię i nazwisko, numer dokumentu handlowego, datę zakupu, datę odstąpienia od umowy.

 5. 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

 1. 6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży z właścicielem sklepu, właściciel sklepu zwraca konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez właściciela sklepu), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym właściciel sklepu został poinformowany o decyzji konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 2. 7. Zwrotu płatności właściciel sklepu dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że konsument zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 3. 8. Właściciel sklepu może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 4. 9. Właściciel sklepu prosi o zwracanie towaru na adres: Bytów 77-100, ul. Zaułek Drozdowy 2 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował właściciela sklepu o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

 5. 10. Uprawnienie, o którym mowa w pkt. 1 dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 6. 11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 7. 12. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej, konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. W takim przypadku szacowanej wysokości tych kosztów konsument zostanie poinformowany przez właściciela sklepu taką samą formą przekazu, której użył konsument w celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy.

 8. 13. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez konsumenta poprzez platformę płatniczą, właściciel sklepu dokonana zwrotu ten sam na rachunek bankowy, z którego konsument dokonał wpłaty, z zastrzeżeniem pkt. 7 niniejszego paragrafu.

§ 9 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
 1. 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy sprzedaży:

  1. a. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

  2. b. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

  3. c. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

  4. d. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 2. 2. Dla prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży stosuje się aktualnie obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie.

§ 10 Reklamacje
 1. 1. W przypadku wystąpienia wady towaru konsument ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

 2. 2. Korzystając z rękojmi konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

  1. a. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;

  2. b. Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

  3. c. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

  4. d. Żądać usunięcia wady.

 3. 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres wskazany w § 2 regulaminu.

 4. 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do właściciela sklepu, konsument jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru. W przypadku konsumenta na koszt właściciela sklepu: na adres Zaułek Drozdowy  2, 77-100 Bytów.

 5. 5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja – szczegółowe informacji o warunkach jej realizacji, są dostępne na karcie gwarancyjnej, dostarczanej wraz z produktem.

 6. 6. Reklamacje dotyczące świadczenia usługi prowadzenia sklepu internetowego należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 regulaminu.

 7. 7. Rozpatrzenie reklamacji przez właściciela sklepu nastąpi w terminie do 14 dni od wpływu zgłoszenia.

 8. 8. Uprawnienie reklamacji towaru, o którym mowa w niniejszym paragrafie dotyczy również przedsiębiorców dokonujących zakupu w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 9. 9. Uprawnienie, o którym mowa w pkt. 1 dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. 10. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, konsument może skorzystać m.in. z:

  1. a. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

  2. b. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

  3. c. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.

  4. d. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 11 Gwarancje
 1. 1. Gwarancje na produkty udziela właściciel sklepu, który określa treść i formę gwarancji poprzez umieszczenie dokumentu KARTY GWARANCYJNEJ w widocznym miejscu na podstronie produktu, którego dotyczy gwarancja, jako załącznik do pobrania i wyświetlenia przez konsumenta.

 2. 2. Właściciel sklepu informuje, że w przypadku produktów objętych gwarancją uprawnienia konsumenta i obowiązki właściciela sklepu wynikające z dokumentu gwarancyjnego są określone w tym dokumencie i należy je wykonywać zgodnie z warunkami tego dokumentu. Udzielona na sprzedany produkt gwarancja jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień konsumenta z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy (właściciela sklepu) z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 577 Kodeksu Cywilnego).

§ 12 Dane osobowe
 1. 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez użytkowników sklepu podczas korzystania z jego funkcjonalności jest właściciel sklepu.

 2. 2. W celu złożenia zamówienia należy zapoznać się i zaakceptować treść polityki prywatności znajdującej się pod następującym adresem URL: https://x3dshop.com/privacy oraz zaznaczyć checkbox o zapoznaniu się ztym dokumentem, a następnie kliknąć przycisk „Kupuję/Zamawiam”.

 3. 3. Bez zaznaczenia checkbox wskazanego w pkt. 2 niniejszego paragrafu nie ma możliwości złożenia zamówienia. Jego zaznaczenie jest równoznaczne ze znajomością regulaminu sklepu i polityki prywatności

 4. 4. Dane osobowe konsumenta przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).

 5. 5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez właściciela sklepu zostały uwzględnione w publicznie dostępnej polityce prywatności zamieszczonej na stronie właściciela sklepu i administratora danych osobowych pod następującym adresem URL: https://x3dshop.com/privacy

 6. 6. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).”.

§ 13 Zastrzeżenia
 1. 1. Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników sklepu treści o charakterze bezprawnym.

 2. 2. Każdorazowo składane w sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

 3. 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.

 4. 4. W przypadku ewentualnego sporu z konsumentem niebędącym konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby właściciela sklepu.

 5. 5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień konsumenta wynikających z przepisów prawa.